Kabinet za opću fiziku

  /  Kabinet za opću fiziku

“The laws of physics is the canvas God laid down on which to paint his masterpiece.” – Dan Brown.

Odsjek za fiziku (prvobitno grupa Fizika) nastaje kao odsjek na Prirodno-matematičkom fakultetu nakon izdvajanja prirodno-matematičkih nauka iz Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1960. godine. Na Odsjeku za fiziku 1966. godine formiraju dvije katedre:

  • Katedra za eksperimentalnu fiziku i
  • Katedra za teorijsku fiziku.

Formalno kreiranje Katedre za opštu fiziku se desilo 2001. godine, a 2021. Katedra za opštu fiziku je preimenovana u Kabinet za opću fiziku. Ovaj Kabinet je danas jedna multidisciplinarna nastavno-naučna jedinica Odsjeka za fiziku. Članovi Kabineta su svi nastavnici i saradnici koji izvode nastavni proces iz predmeta koji spadaju u oblast Opšte fizike.

U okviru nastavnih aktivnosti ovaj Kabinet je zadužen za brojne predmete opšteg karaktera svih nivoa studija, kako za studente Odsjeka za fiziku, tako i za studente drugih odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a vrlo često i drugih Fakulteta, članica Univerziteta u Sarajevu. Nerijetko, članovi ovog Kabineta izvode nastavu iz predmeta koji spadaju u oblast Opšta fizika na drugim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Katedra za opštu fiziku PMF Sarajevo

Katedra u svom sastavu ima pet opremljenih laboratorija za rad studenata i njihovo dodatno educiranje iz svih relevantnih oblasti Opšte fizike. Kvalitetno izveden nastavni proces iz ovih predmeta je dodatno obogaćen izvođenjem brojnih eksperimenata koji se provode u navedenim laboratorijama. Na ovaj način se studenti dodatno educiraju i pripremaju za budući eksperimentalni rad. Studentima drugih odsjeka PMF-a i drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu rad u laboratorijama Odsjeka za fiziku je veoma koristan jer ih tako priprema za budući eksperimentalni rad u oblastima koje studiraju. Vrlo često usluge ovih laboratorija koriste učenici osnovnih i srednjih škola, kao i BiH tim mladih fizičara koji se spremaju za međunarodna takmičenja iz fizike. Za uspješno funkcionisanje ovih laboratorija su trenutno zaslužna dva viša laboranta Odsjeka za fiziku.

U svom naučnom radu, nastavnici i saradnici Katedre za opštu fiziku ostvaruju uspješnu saradnju sa naučnicima iz zemlje i svijeta.