III ciklus studija

  /  III ciklus studija

Treći ciklus studija traje šest semestara i nosi 180 ECTS bodova.

Doktorski studij fizičkih nauka

Studenti koji su završili prvi i drugi ciklus studija fizike imaju pravo pristupa doktorskom studiju fizičkih nauka, pod uslovom da i na prvom i na drugom ciklusu studija imaju prosjek ocjena viši od 7.5, te da imaju preporuku potencijalnog mentora doktorskog rada. Kroz odabir izbornih predmeta, studenti se opredjeljuju za jedno od sljedećih podusmjerenja:

  • Atomska, molekularna i optička fizika
  • Fizika visokih energija
  • Fizika kondenzirane materije
  • Primijenjena fizika

U toku prve godine studija, studenti pohađaju jedan obavezni i pet izbornih predmeta od kojih su najmanje tri iz oblasti iz koje će student raditi doktorsku disertaciju. Preostala dva izborna predmeta student, uz konsultacije sa supervizorom, bira iz bilo koje oblasti u skladu sa potrebama izrade doktorske disertacije i ličnim preferencijama. Na početku studija, kandidat uz konsultacije sa supervizorom bira one predmete koji će ga najbolje pripremiti za izradu i odbranu doktorske disertacije. U toku druge i treće godine kandidati provode aktivnosti na pripremi, izradi i odbrani doktorske disertacije. Nastavni proces se izvodi na bosanskom/srpskom/hrvatskom i/ili engleskom jeziku. Cjelovitu verziju nastavnog plana i programa moguće je preuzeti na sljedećem linku: NPP (doktorski studij fizičkih nauka)

Nakon uspješne odbrane doktorskog rada stiče se akademsko zvanje doktor/doktorica fizičkih nauka.

Doktorski studij iz prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju – studijski program Fizika u obrazovanju

Studenti koji su završili prvi i drugi ciklus studija fizike imaju pravo pristupa doktorskom studiju iz fizičkih nauka u obrazovanju.

U prvoj godini studija studenti polažu ispite iz predmeta predviđenih nastavnim planom studija, a druga i treća godina studija su isključivo rezervirane za provođenje doktorskog istraživanja. Cjelovitu verziju nastavnog plana i izvod iz dodatka diplomi moguće je preuzeti na sljedećem linku: NPP (doktorski studij fizičkih nauka u obrazovanju)

Nakon uspješne odbrane doktorskog rada stiče se akademsko zvanje doktor/doktorica fizičkih nauka u obrazovanju.