Historija Odsjeka za fiziku

  /  Historija Odsjeka za fiziku

Odsjek za fiziku je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta koji djeluje u sastavu Univerziteta u Sarajevu. Osnivanje Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1950. godine, u čijem je sastavu bio i Prirodno-matematički odsjek, može se uzeti kao početak razvitka moderne fizike u Bosni i Hercegovini. Odvajanje Prirodno-matematičkog odsjeka u samostalni fakultet 1960. godine je drugi važan korak, a završetak moderne zgrade 1964. godine za potrebe fizike i kemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu bio je novi značajan korak za dalji razvoj fizike u BiH.

Rat u Bosni i Hercegovini (1992 – 1995.) poremetio je i razvoj fizike. Mnogi profesori i saradnici su napustili Sarajevo, a neki su izgubili i živote. Prostorije su bile devastirane, oprema gotovo uništena, ali je nastava na Odsjeku za fiziku organizovana i tokom rata. U periodu nakon 1995. godine uvjeti za razvoj fizike su bili otežani, ali i pored svih poteškoća postignuti su respektabilni rezultati.

Razvoj odsjeka za fiziku PMF Sarajevo
Historija Odsjeka za fiziku PMF Sarajevo

Među prvim nastavnicima bili su profesori Branko Galeb, Vera Šnajder, Krunoslav Ljolje, Zdravko Stipčević, Dimitrije Čajkovski, Egvin Girt i drugi, od kojih su brojne generacije fizičara učile fiziku. Odškolovani fizičari su širili znanje u bosanskohercegovačkim školama i fakultetima, ali i drugim sredinama u bivšoj Jugoslaviji, ili su pak, stvarali naučnoistraživačke timove. Kvaliteta studija fizike u Sarajevu je prepoznata u svim značajnijim svjetskim univerzitetskim centrima, a veći broj svršenih studenata našeg Odsjeka su postali uvaženi članovi svjetske akademske zajednice, koji su postizali i nastavljaju da postižu vrhunske naučne rezultate.

Na studijskim programima općeg i nastavničkog usmjerenja diplomirali su brojni fizičari, koji nikad nisu imali problema sa zapošljavanjem, bilo kao deficitaran kadar ili kao kadar koji je svojim naučnoistraživačkim aktivnostima predstavljao znanstvenu bazu sredine u kojoj su djelovali. Odsjek za fiziku je ponosan na svoje brojne studente, koji su u Sarajevu, ili drugim univerzitetskim centrima, stjecali magisterije i doktorate, a aktualni programi studija na Odsjeku za fiziku će, kao i do sada, osiguravati visok stupanj kvalitete kadrova u fizici.