Katedra za astronomiju i astrofiziku

  /  Katedra za astronomiju i astrofiziku

“Astronomy compels the soul to look upwards and leads us from this world to another.” – Plato.

Katedra za astronomiju i astrofiziku je osnovana 2023. godine, a povod za osnivanje Katedre je inicijativa za uključivanje Univerziteta u Sarajevu u projekt obnove Astroparka “Trebević”, u dijelu koji se odnosi na pružanje odgovarajuće stručne ekspertize. Članovi Katedre su svi nastavnici i saradnici koji izvode nastavni proces iz predmeta koji spadaju u oblasti astronomije i astrifizike.

Značaj Katedre za astronomiju i astrofiziku ne ogleda se samo u tome što je ova Katedra nositelj nastavnog procesa za predmete iz astronomije i astrofizike na Univerzitetu u Sarajevu, nego ona ima i veliki značaj za razvoj i popularizaciju astronomije i astrofizike kao nauke u Bosni i Hercegovini.

Katedra raspolaže sa dva teleskopa, GSO Dobson 980 i Meade LXD55. Nakon što bude obnovljena opservatorija na Trebeviću, planirano je da osoblje ove Katedre ima pristup i resursima opservatorije koji bi se između ostalog koristili i za praktične vježbe studenata Odsjeka za fiziku.