Katedra za fiziku kondenzirane materije

  /  Katedra za fiziku kondenzirane materije
Katedra-za-fiziku-kondenzirane-materije-PMF-Sarajevo

“It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong.” – Richard P. Feynman

U sklopu Odsjeka za fiziku djeluje i Katedra za fiziku kondenzirane materije. Katedra trenutno broji četiri člana, od toga dva docenta i dva magistra fizike. Istraživački rad se bazira na eksperimentalnom istraživanju uglavnom metalnih stakala i tankih filmova kroz saradnju sa različitim grupama na Institutu za fiziku u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Institutu Jožeš Štefan u Ljubljani, Institutu Neel u Grenoblu i Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Metalna stakla su interesantna kako za fundamentalna istraživanja tako i za mogućnosti njihove primjene. Za razliku od konvencionalnih metala koji posjeduju kristalnu strukturu, metalna stakla su metastabilna i posjeduju neuređenost na atomskoj skali.Posljednjih 10-ak godina članovi katedre su takođe uključeni u proizvodnju i karakterizaciju tankih filmova sa valovima gustoće naboja (VGN). Sistemi sa VGN-om kao tipom ne stabilnosti usljed veze elektron-rešetka koji se obično susreću u kvazi-jednodimenzionalnim materijalima su dobro poznati i opisani u kristalima, ali usljed efekata smanjene dimenzionalnosti VGN filmovi omogućavaju proučavanje fizikalnih svojstava na mezo- i mikroskalama. Od 2019. godine članovi ove katedre su takođe uključeni u ispitivanje električnih osobina granularnih materijala kao i tankih filmova sa prostorno uređenom rešetkom nanočestica.

Katedra posjeduje uređaj za mjerenje mikrotvrdoće po Vickersu DHV-1000Z koji se može koristiti za ispitivanje različitih materijala: metala, obojenih metala, premaza, stakala, keramike, koštanih uzoraka itd. Uređaj je opremljen kamerom i odgovarajućim softverom.Također, na Katedri se nalazi i metalografski mikroskop OPTIKA B-383MET (najveće uvećanje od 500 puta), opremljen sa 5 MP kamerom te je moguće vršiti različita metalografska ispitivanje. Trenutno se vrše mjerenja mikrotvrdoće različitih sistema metalnih stakala i visokoentropijskih legura.

U 2022. godini je izvršena kompletna modernizacija Odsjeka za fiziku privatnom donacijom fondacije “Tri fizičara” pod vodstvom dr. Edmonda i dr. Maje Offerman. Iz tih sredstava je kupljena kapitalna naučno-istraživačka oprema tako da su  u toku 2022. godine do sada u funkciju stavljeni: mikroskop atomskim silama (Nanosurf CoreAFM), peć za kontrolisano grijanje u vakuumu ili u inertnoj atmosferi i UV-vis spektrofotometar (Perkin Elmer Lambda 365).

Katedra za fiziku kondenzirane materije PMF Sarajevo

AFM pruža mogućnost dobivanja slike topografije površine čvrstih uzoraka sa rezolucijom ispod 1 nm, kao i mogućnost snimanja polimera, tečnih uzoraka itd. Posjeduje i režime rada koji omogućavaju snimanja magnetnih domena (MFM) i električnih sila (EFM). Trenutno se uređaj koristi za snimanje topografije tankih filmova. Uv-vis spektrofotometar omogućava snimanje spektara različitih materijala u UV-vidljivom području u refleksiji i transmisiji.  U narednom periodu se očekuje isporuka i stavljanje u funkciju skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM), diferencijalnog skenirajućeg kalorimetra (DSC) i rendgenskog difraktometra (XRD).